Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

A. OSE: Offshore Events BV

B. Klant: de (rechts)persoon met wie OSE een overeenkomst heeft gesloten

C. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan het evenement

D. Evenement: dienst (bijvoorbeeld Rib varen), arrangement, levering, werkzaamheden

of gebeurtenis die OSE in opdracht van de Klant organiseert of uitvoert

E. Offerte: schriftelijke aanbieding, waaronder ook per email wordt verstaan, met het

voorstel voor het uitvoeren van een evenement.

F. Partner: Rechtspersoon, niet zijnde OSE, die de uitvoering van (een deel van) het

evenement voor haar rekening neemt.

G. Overeenkomst: Verbintenis tussen OSE en Klant die tot stand komt door een

goedkeuring van/akkoord op een door OSE geleverde offerte.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen die door OSE

worden gesloten of onderhandeld, een en ander in de ruimste zin des woords.

2.2 Klant en deelnemer aanvaarden de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het

aangaan van een overeenkomst of door het deelnemen aan een door OSE

georganiseerd evenement.

2.3 Als OSE niet steeds om strikte naleving van deze voorwaarden vraagt, betekent dit

niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat OSE het recht verliest om

naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2.4 Andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld die van de Klant, of wijzigingen op deze

voorwaarden maken alleen dan deel uit van de overeenkomst als dit schriftelijk is

overeengekomen.

2.5 Het mogelijk niet van toepassing (laten) zijn van (een deel van) deze Algemene

Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

3.1 Een met OSE gesloten overeenkomst komt tot stand nadat OSE de klant een

offerte/bevestiging heeft doen toekomen en de klant de offerte schriftelijk/per mail heeft

bevestigd.

3.2 OSE behoudt zich het recht voor om tegelijkertijd meerdere klanten aan een zelfde

evenement te laten deelnemen.

3.3 OSE heeft het recht zelf te bepalen welke boten en materialen worden ingezet, ondanks

eventuele toezeggingen. Klant heeft geen recht op reclame wanneer een toegezegde boot niet

beschikbaar blijkt te zijn.

3.4 De prijzen en (optionele) reserveringen gelden tot de optievervaldatum, zoals

vermeld in de offerte. Na deze datum kunnen prijzen, voorwaarden en beschikbaarheid niet

worden gegarandeerd.

3.5 Klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke

omstandigheden van zichzelf en/of de deelnemers namens wie hij de overeenkomst

aangaat aan OSE te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed

verloop van het evenement. Dit geldt met name voor alle relevante medische en

conditionele bijzonderheden.

Artikel 4 Handelingsbevoegdheid

OSE mag erop vertrouwen dat degene die namens of ten behoeve van de klant de

overeenkomst aangaat, handelingsbevoegd is.

Artikel 5 Aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant

5.1 OSE zal een uiterste inspanning doen het evenement tot een groot succes te maken

voor alle deelnemers en de klant. Indien een onderdeel van het evenement niet

Stichting

Offshoreevents

2

8-°©‐3-°©‐2014

conform verwachting wordt nagekomen, is OSE voor deze tekortkoming niet

aansprakelijk, tenzij deze tekortkoming aan haar valt toe te rekenen. OSE is nooit

aansprakelijk indien;

A de tekortkoming in de nakoming aan de klant dan wel aan een deelnemer is toe te

rekenen

B de tekortkoming in de nakoming redelijkerwijs niet kon worden voorzien of worden

voorkomen en toe te rekenen is aan een derde of aan een partner.

C de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

5.2 OSE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waaronder geheel of gedeeltelijk

verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van

haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, tenzij er sprake is van grove

schuld/nalatigheid en/of opzet.

5.3 OSE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, waaronder geheel of gedeeltelijk

verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van

het handelen of nalaten van Partners, een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 6 Aansprakelijkheid ten opzichte van de Deelnemer

6.1 Iedere Deelnemer neemt op eigen risico deel aan het evenement.

6.2 OSE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waaronder geheel of gedeeltelijk

verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van

haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, tenzij er sprake is van grove

schuld/nalatigheid en/of opzet. . De schadevergoeding die OSE in genoemde omstandigheden

mogelijk verschuldigd is, is beperkt tot een bedrag van EUR 25.000,- per persoon.

6.3 OSE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, waaronder geheel of gedeeltelijk

verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van

het handelen of nalaten van Partners, een en ander in de ruimste zin des woords.

6.4 OSE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een verergering van bestaand

letsel. De deelnemer verplicht zich, voordat hij aan het evenement deelneemt,

eventuele lichamelijke problemen, beperkingen of risico's voor aanvang van het

evenement te melden. Daarnaast bevestigt de deelnemer door aan het evenement

deel te nemen, dat hij kennis heeft genomen van, of al dan niet pro-actief heeft

geïnformeerd naar, de risico’s, instructies en voorwaarden.

6.5 Maximale aansprakelijkheid

Indien er sprake is van grove schuld/nalatigheid en/of opzet door OSE of haar medewerkers of

contractanten is OSE voor een maximaal bedrag aansprakelijk:

A Bij overleiden € 50.000,-

B Bij blijvende Invaliditeit € 100.000,-

Indien deelnemer deze maximale aansprakelijkheid niet accepteerd kan deze de RIB-tocht kosteloos

annuleren.

6.6 Deelname door groepen(meer dan 4 deelnemers)

Deelnemers die in groepsverband deelnemen aan de RIB-Experience dienen minimaal 2 dagen voor

aanvang van het event van deze vrijwaring op de hoogte te worden gesteld. Indien deelnemer niet

wenst deel tenemen aan het event dan kan dit kosteloos worden geannuleerd tot de termijn van 2

dagen voor aanvang van het event. Daarna is de deelnemer verplicht tot het voldoen van de kosten

zoals afgesproken in de bevestiging/offerte.

Artikel 7 Vrijwaring

De Klant vrijwaart OSE, haar Partners, alsmede haar werknemers en eventueel ingeschakelde

hulppersonen, voor alle aanspraken door derden, inclusief deelnemers, welke op enigerlei wijze

verband houden met het evenement.

Artikel 8 Verplichtingen van de Deelnemer

10.1 De Deelnemer is verplicht de instructies en aanwijzingen welke hij of zij krijgt van

OSE of de Partner direct en volledig op te volgen.

10.2 De Deelnemer is verplicht de situatie omtrent zijn/haar gezondheid en lichamelijke

toestand naar waarheid te vermelden voor aanvang van het evenement.

Stichting

Offshoreevents

3

8-°©‐3-°©‐2014

10.3 Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water dient in het bezit te zijn van

een zwemdiploma.

Artikel 9 Uitsluiting van deelname

9.1 OSE of haar Partner heeft het recht een deelnemer van verdere deelname uit te

sluiten indien deze:

- opgedragen regels niet naleeft

- zich zodanig gedraagt dat dit hinder of gevaar oplevert

- zijn mededeelnemers hindert of in gevaar brengt

- moedwillig schade veroorzaakt aan materialen en/ of inventaris, andere

deelnemers en/ of hun persoonlijke bezittingen;

- in kennelijk staat van dronkenschap en/of drugsgebruik is

9.2 Bij een uitsluiting op basis van artikel 9.1 wordt geen vergoeding toegekend of

restitutie verleend.

Artikel 10 Betaling

10.1 Indien de Klant de offerte heeft bevestigd dan dient de Klant het factuurbedrag bij

vooruitbetaling aan OSE te voldoen binnen de gestelde betaaltermijn.

10.2 De factuur wordt geacht goedgekeurd te zijn als de klant binnen 8 werkdagen na

factuurdatum niet gereageerd heeft; hiermee verplicht de klant zich tevens tot

betaling van deze factuur.

Artikel 11 Tarieven en prijzen

11.1 Op verzoek van de klant brengt OSE offerte uit voor een in overleg tot stand

gekomen evenement, inclusief alle bijkomende kosten.

11.2 In de tarieven en prijzen zijn inbegrepen:

- Pont, - sluis- en havengelden

- Transportkosten, tenzij apart vermeld in de offerte

- De kosten van een opvarendenverzekering

- Het gebruik van beschermende materialen zoals reddingsvesten en brillen

Artikel 12 Wijzigingen door de klant

12.1 De overeenkomst kan door de klant worden gewijzigd indien dit schriftelijk met OSE

is overeengekomen.

12.2 Vermindering van het aantal deelnemers aan de activiteit binnen een marge van

10% kan alleen tot uiterlijk 8 werkdagen voor aanvang van het evenement. Deze

wijziging wordt kosteloos doorgevoerd.

12.3 Bij vermindering van het aantal deelnemers aan de activiteit groter dan 10% is de

annuleringsregeling uit artikel 13 van toepassing.

12.4 Een vermeerdering van het aantal deelnemers moet 8 werkdagen voor aanvang

van het evenement schriftelijk worden gemeld. Altijd wordt de volle prijs in

rekening gebracht, maar OSE kan niet garanderen dat deze extra reserveringen

altijd mogelijk zijn.

12.5 Indien de klant of de deelnemers later dan overeengekomen op de afgesproken

tijdstippen arriveert, dan zal ofwel de afgesproken eindtijd worden aangehouden,

ofwel, in geval van beschikbaarheid, de afgesproken tijdsduur van de

activiteit worden aangehouden. De extra kosten die door OSE moeten worden

gemaakt worden volledig bij de klant in rekening gebracht

Artikel 13 Annulering

13.1 OSE is bevoegd om de inhoud van een evenement te wijzigen en/ of een

evenement te annuleren indien er gevaar bestaat voor de veiligheid van personen

en/ of zaken, zonder dat OSE verplicht is tot vergoeding van de als gevolg van deze

annulering eventuele geleden schade aan de zijde van de Klant.

Stichting

Offshoreevents

4

8-°©‐3-°©‐2014

13.2 OSE heeft te allen tijden het recht de overeenkomst vóór of op de partijdatum te

Ontbinden in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te

verhelpen of te vermijden zijn, zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust,

natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen etc. of in geval van

redenen gelegen in de bedrijfsvoering van OSE, zoals bijvoorbeeld technische

problemen aan boot, motor, trailer of ander materiaal of ziekte van de schipper of

in geval van redenen gelegen bij derden of de partner

13.3 Alle schade als gevolg van een annulering van een overeenkomst

door de Klant kan OSE volledig in rekening brengen en OSE is in alle gevallen

gerechtigd om minimaal de hieronder genoemde percentages van het totale

factuurbedrag bij annulering in rekening te brengen:

- binnen 6 weken voorafgaand aan het evenement: 10%

- binnen 4 weken voorafgaand aan het evenement: 35%

- binnen 1 week voorafgaand van het evenement: 60%

- de dag vóór of op de dag van het evenement: 100%

13.4 De activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf

schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

13.5 De Klant doet afstand van alle rechten op ontbinding (cf. art 6:265 e.v. BW)

tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

Artikel 14 Klachten

Klachten van de Klant of de Deelnemer, betreffende zowel door OSE georganiseerde

evenementen en/ of door OSE opgestelde facturen, dienen binnen acht werkdagen

na het evenement door OSE te worden ontvangen. Wanneer klachten of reclames

niet binnen de gestelde termijn zijn gedaan de Klant geacht het geleverde te

hebben goedgekeurd.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid

tengevolge waarvan de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of

verhinderd, voor zover deze omstandigheid door OSE niet vermeden kan worden en

zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen

voor haar rekening moet komen.

15.2 In geval van overmacht, waardoor OSE niet (tijdig) in staat is de overeenkomst na

te komen of de opdracht uit te voeren, is OSE gerechtigd om zonder rechtelijke

tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst of opdracht voor de duur

van de verhindering op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, zonder

dat OSE in dat geval tot enig schadevergoeding of boete gehouden is.

15.3 Indien en voor zover OSE haar verbintenissen door overmacht geheel niet kan

nakomen, is de Klant de daarmede overeenkomstige prijs niet verschuldigd.

Artikel 16 Geschillen

16.1 Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst aangegaan met OSE is het

Nederlandse Recht van toepassing.

16.2 Bij een geschil over een overeenkomst zullen partijen trachten dit in goed overleg

op te lossen. Indien het geschil niet tot een goed einde kan worden gebracht,

wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag.

16.3 Het in de leden 1 en 2 van dit artikel gestelde is ook van toepassing indien de

Klant in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter

als bevoegd zou aanwijzen.

Artikel 17 Privacy

17.1 OSE respecteert de privacy van alle deelnemers en draagt er zorg voor dat de

persoonlijke informatie die de deelnemer haar verschaft vertrouwelijk wordt

behandeld. OSE zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze