Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. OSE: Offshore Events BV
B. Klant: de (rechts)persoon met wie OSE een overeenkomst heeft gesloten
C. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan het evenement
D. Evenement: dienst (bijvoorbeeld Rib varen), arrangement, levering, werkzaamheden 
of gebeurtenis die OSE in opdracht van de Klant organiseert of uitvoert
E. Offerte: schriftelijke aanbieding, waaronder ook per email wordt verstaan, met het 
voorstel voor het uitvoeren van een evenement.
F. Partner: Rechtspersoon, niet zijnde OSE, die de uitvoering van (een deel van) het 
evenement voor haar rekening neemt. 
G. Overeenkomst: Verbintenis tussen OSE en Klant die tot stand komt door een 
goedkeuring van/akkoord op een door OSE geleverde offerte.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen die door OSE
worden gesloten of onderhandeld, een en ander in de ruimste zin des woords.
2.2 Klant en deelnemer aanvaarden de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het 
aangaan van een overeenkomst of door het deelnemen aan een door OSE 
georganiseerd evenement. 
2.3 Als OSE niet steeds om strikte naleving van deze voorwaarden vraagt, betekent dit 
niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat OSE het recht verliest om 
naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2.4 Andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld die van de Klant, of wijzigingen op deze 
voorwaarden maken alleen dan deel uit van de overeenkomst als dit schriftelijk is 
overeengekomen.
2.5 Het mogelijk niet van toepassing (laten) zijn van (een deel van) deze Algemene
Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
3.1 Een met OSE gesloten overeenkomst komt tot stand nadat OSE de klant een offerte/bevestiging heeft doen toekomen en de klant de offerte schriftelijk/per mail heeft bevestigd. 
3.2 OSE behoudt zich het recht voor om tegelijkertijd meerdere klanten aan een zelfde 
evenement te laten deelnemen.

3.3 OSE heeft het recht zelf te bepalen welke boten en materialen worden ingezet, ondanks eventuele toezeggingen. Klant heeft geen recht op reclame wanneer een toegezegde boot niet beschikbaar blijkt te zijn. 
3.4 De prijzen en (optionele) reserveringen gelden tot de optievervaldatum, zoals 
vermeld in de offerte. Na deze datum kunnen prijzen, voorwaarden en beschikbaarheid niet worden gegarandeerd.  
3.5 Klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke 
omstandigheden van zichzelf en/of de deelnemers namens wie hij de overeenkomst 
aangaat aan OSE te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed 
verloop van het evenement. Dit geldt met name voor alle relevante medische en 
conditionele bijzonderheden.

 

Artikel 4 Handelingsbevoegdheid 
OSE mag erop vertrouwen dat degene die namens of ten behoeve van de klant de 
overeenkomst aangaat, handelingsbevoegd is.

Artikel 5 Aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant
5.1 OSE zal een uiterste inspanning doen het evenement tot een groot succes te maken 
voor alle deelnemers en de klant. Indien een onderdeel van het evenement niet 
conform verwachting wordt nagekomen, is OSE voor deze tekortkoming niet 
aansprakelijk, tenzij deze tekortkoming aan haar valt toe te rekenen. OSE is nooit 
aansprakelijk indien;
A de tekortkoming in de nakoming aan de klant dan wel aan een deelnemer is toe te
rekenen
B de tekortkoming in de nakoming redelijkerwijs niet kon worden voorzien of worden
voorkomen en toe te rekenen is aan een derde of aan een partner.
C de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
5.2 OSE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waaronder geheel of gedeeltelijk 
verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van 
haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, tenzij er sprake is van grove 
schuld/nalatigheid en/of opzet.
5.3 OSE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, waaronder geheel of gedeeltelijk 
verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van 
het handelen of nalaten van Partners, een en ander in de ruimste zin des woords.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid ten opzichte van de Deelnemer
6.1 Iedere Deelnemer neemt op eigen risico deel aan het evenement.
6.2 OSE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waaronder geheel of gedeeltelijk 
verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van 
haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, tenzij er sprake is van grove 
schuld/nalatigheid en/of opzet. . De schadevergoeding die OSE in genoemde omstandigheden mogelijk verschuldigd is, is beperkt tot een bedrag van EUR 25.000,- per persoon.
6.3 OSE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, waaronder geheel of gedeeltelijk 
verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van 
het handelen of nalaten van Partners, een en ander in de ruimste zin des woords.
6.4 OSE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een verergering van bestaand 
letsel. De deelnemer verplicht zich, voordat hij aan het evenement deelneemt, 
eventuele lichamelijke problemen, beperkingen of risico's voor aanvang van het 
evenement te melden. Daarnaast bevestigt de deelnemer door aan het evenement 
deel te nemen, dat hij kennis heeft genomen van, of al dan niet pro-actief heeft 
geïnformeerd naar, de risico’s, instructies en voorwaarden.

6.5 Maximale aansprakelijkheid

Indien er sprake is van grove schuld/nalatigheid en/of opzet door OSE of haar medewerkers of contractanten is OSE voor een maximaal bedrag aansprakelijk:

A Bij overleiden € 50.000,-

B Bij blijvende Invaliditeit € 100.000,-

Indien deelnemer deze maximale aansprakelijkheid niet accepteerd kan deze de RIB-tocht kosteloos annuleren.

6.6 Deelname door groepen(meer dan 4 deelnemers)

Deelnemers die in groepsverband deelnemen aan de RIB-Experience dienen minimaal 2 dagen voor aanvang van het event van deze vrijwaring op de hoogte te worden gesteld. Indien deelnemer niet wenst deel tenemen aan het event dan kan dit kosteloos worden geannuleerd tot de termijn van 2 dagen voor aanvang van het event. Daarna is de deelnemer verplicht tot het voldoen van de kosten zoals afgesproken in de bevestiging/offerte.

 

 

Artikel 7 Vrijwaring
De Klant vrijwaart OSE, haar Partners, alsmede haar werknemers en eventueel ingeschakelde hulppersonen, voor alle aanspraken door derden, inclusief deelnemers, welke op enigerlei wijze verband houden met het evenement.

 

Artikel 8 Verplichtingen van de Deelnemer
10.1 De Deelnemer is verplicht de instructies en aanwijzingen welke hij of zij krijgt van
OSE of de Partner direct en volledig op te volgen.
10.2 De Deelnemer is verplicht de situatie omtrent zijn/haar gezondheid en lichamelijke 
toestand naar waarheid te vermelden voor aanvang van het evenement.
10.3 Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water dient in het bezit te zijn van 
een zwemdiploma.

 

Artikel 9 Uitsluiting van deelname
9.1 OSE of haar Partner heeft het recht een deelnemer van verdere deelname uit te
sluiten indien deze:
- opgedragen regels niet naleeft
- zich zodanig gedraagt dat dit hinder of gevaar oplevert 
- zijn mededeelnemers hindert of in gevaar brengt
- moedwillig schade veroorzaakt aan materialen en/ of inventaris, andere
deelnemers en/ of hun persoonlijke bezittingen;
- in kennelijk staat van dronkenschap en/of drugsgebruik is
9.2 Bij een uitsluiting op basis van artikel 9.1 wordt geen vergoeding toegekend of 
restitutie verleend.

 

Artikel 10 Betaling
10.1 Indien de Klant de offerte heeft bevestigd dan dient de Klant het factuurbedrag bij 
vooruitbetaling aan OSE te voldoen binnen de gestelde betaaltermijn.
10.2 De factuur wordt geacht goedgekeurd te zijn als de klant binnen 8 werkdagen na 
factuurdatum niet gereageerd heeft; hiermee verplicht de klant zich tevens tot 
betaling van deze factuur.

 

Artikel 11 Tarieven en prijzen 
11.1 Op verzoek van de klant brengt OSE offerte uit voor een in overleg tot stand 
gekomen evenement, inclusief alle bijkomende kosten. 
11.2 In de tarieven en prijzen zijn inbegrepen: 
- Pont, - sluis- en havengelden
- Transportkosten, tenzij apart vermeld in de offerte
- De kosten van een opvarendenverzekering
- Het gebruik van beschermende materialen zoals reddingsvesten en brillen

 

Artikel 12 Wijzigingen door de klant 
12.1 De overeenkomst kan door de klant worden gewijzigd indien dit schriftelijk met OSE 
is overeengekomen. 
12.2 Vermindering van het aantal deelnemers aan de activiteit binnen een marge van 
10% kan alleen tot uiterlijk 8 werkdagen voor aanvang van het evenement. Deze 
wijziging wordt kosteloos doorgevoerd. 
12.3 Bij vermindering van het aantal deelnemers aan de activiteit groter dan 10% is de 
annuleringsregeling uit artikel 13 van toepassing. 
12.4 Een vermeerdering van het aantal deelnemers moet 8 werkdagen voor aanvang 
van het evenement schriftelijk worden gemeld. Altijd wordt de volle prijs in 
rekening gebracht, maar OSE kan niet garanderen dat deze extra reserveringen 
altijd mogelijk zijn. 
12.5 Indien de klant of de deelnemers later dan overeengekomen op de afgesproken 
tijdstippen arriveert, dan zal ofwel de afgesproken eindtijd worden aangehouden, 
ofwel, in geval van beschikbaarheid, de afgesproken tijdsduur van de 
activiteit worden aangehouden. De extra kosten die door OSE moeten worden 
gemaakt worden volledig bij de klant in rekening gebracht

 

Artikel 13 Annulering
13.1 OSE is bevoegd om de inhoud van een evenement te wijzigen en/ of een
evenement te annuleren indien er gevaar bestaat voor de veiligheid van personen 
en/ of zaken, zonder dat OSE verplicht is tot vergoeding van de als gevolg van deze 
annulering eventuele geleden schade aan de zijde van de Klant.
13.2 OSE heeft te allen tijden het recht de overeenkomst vóór of op de partijdatum te 
Ontbinden in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te 
verhelpen of te vermijden zijn, zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, 
natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen etc. of in geval van 
redenen gelegen in de bedrijfsvoering van OSE, zoals bijvoorbeeld technische 
problemen aan  boot, motor, trailer of ander materiaal of ziekte van de schipper of 
in geval van redenen gelegen bij derden of de partner
13.3 Alle schade als gevolg van een annulering van een overeenkomst
door de Klant kan OSE volledig in rekening brengen en OSE is in alle gevallen 
gerechtigd om minimaal de hieronder genoemde percentages van het totale 
factuurbedrag bij annulering in rekening te brengen:
- Na bevestiging van het event 35%
- binnen 4 weken voorafgaand aan het evenement: 50%
- 1 week voorafgaand van het evenement: 80%
- de dag vóór of op de dag van het evenement: 100%
13.4 De activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf 
schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. 
13.5 De Klant doet afstand van alle rechten op ontbinding (cf. art 6:265 e.v. BW)
tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

 

Artikel 14 Klachten
Klachten van de Klant of de Deelnemer, betreffende zowel door OSE georganiseerde 
evenementen en/ of door OSE opgestelde facturen, dienen binnen acht werkdagen 
na het evenement door OSE te worden ontvangen. Wanneer klachten of reclames 
niet binnen de gestelde termijn zijn gedaan de Klant geacht het geleverde te 
hebben goedgekeurd.

 

Artikel 15 Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid
tengevolge waarvan de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of 
verhinderd, voor zover deze omstandigheid door OSE niet vermeden kan worden en 
zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen 
voor haar rekening moet komen.
15.2 In geval van overmacht, waardoor OSE niet (tijdig) in staat is de overeenkomst na 
te komen of de opdracht uit te voeren, is OSE gerechtigd om zonder rechtelijke 
tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst of opdracht voor de duur 
van de verhindering op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, zonder 
dat OSE in dat geval tot enig schadevergoeding of boete gehouden is.
15.3 Indien en voor zover OSE haar verbintenissen door overmacht geheel niet kan
nakomen, is de Klant de daarmede overeenkomstige prijs niet verschuldigd.

 

Artikel 16 Geschillen
16.1 Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst aangegaan met OSE is het
Nederlandse Recht van toepassing.
16.2 Bij een geschil over een overeenkomst zullen partijen trachten dit in goed overleg 
op te lossen. Indien het geschil niet tot een goed einde kan worden gebracht, 
wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag.  
16.3 Het in de leden 1 en 2 van dit artikel gestelde is ook van toepassing indien de
Klant in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter
als bevoegd zou aanwijzen.

 

Artikel 17 Privacy
17.1 OSE respecteert de privacy van alle deelnemers en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die de deelnemer haar verschaft vertrouwelijk wordt 
behandeld. OSE zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze 
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct zijn betrokken bij het 
evenement.
17.2 OSE houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens een 
evenement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden.